Reglement

REGLEMENT OZK POETRY SLAM 2022
1. Organisatie & programmaonderdelen
2. Afvaardiging naar het NK
3. OZK opzet en jurering
4. Diskwalificatie & overige voorwaarden
5. Disclaimer

1. Organisatie & programmaonderdelen

Het Open Zeeuws Kampioenschap (OZK) Poetry Slam vindt plaats op 13 mei 2022 in boekhandel de Koperen Tuin en wordt georganiseerd door Lions Goes.

a) Tijdens het OZK treden maximaal 12 deelnemers elk één keer op in een eerste ronde. Na deze eerste ronde gaan de beste 6 deelnemers naar ronde twee. In ronde twee treden 6 deelnemers wederom één keer op. De beste twee deelnemers gaan naar de finale.

b) Tijdens de Finale zijn er twee deelnemers die tegen elkaar een battle houden.

Naar boven

2. Afvaardiging naar het NK

a) Over de jurering
In 2022 kiest het OZK Poetry Slam voor zowel de halve als de finale voor een combinatie van stemmen van een vakjury en het publiek.

b) OZK Poetry Slam
Het OZK Poetry Slam is de jaarlijkse Zeeuwse regionale Nederlandstalige poetry slam. Deelname verloopt via aanmelding via de website, waarbij de volgorde van aanmelding bepalend is. De OZK Poetry Slam organisatie deelt geen wildcards uit aan individuen.

c) Criterium voor deelname aan het NK
In het verleden gold: alle slams die aan definitie 3a voldoen mogen een kandidaat afvaardigen naar het NK. Er zijn 20 plaatsen in de halve finale. Hoewel op dit moment is toegezegd dat de winnaar van het OZK Poetry Slam is afgevaardigd naar het NK Poetry Slam. Echter, het criterium voor deelname kan door ILFU veranderd worden als de slamsituatie zich in Nederland wijzigt en wordt pas definitief vastgelegd op het moment dat duidelijk is hoeveel slams er zullen deelnemen aan het NK.

d) Aanmelding kandidaten
Kandidaten moeten bij voorkeur uiterlijk 1 mei 2022 worden aangemeld. Als je je aanmeldt nadat de slam al vol is, kom je op de reservelijst. Wanneer een kandidaat uitvalt, wordt de reservelijst aangesproken. Ook dat gaat op volgorde van aanmelding. De voorkeur gaat uit naar deelnemers die uit Zeeland komen. Er zijn daarom maximaal vier plekken beschikbaar voor deelnemers van buiten de provincie Zeeland. Deelnemers gaan akkoord met het feit dat de slam opgenomen wordt en dat er foto’s gemaakt worden die later gepubliceerd worden.

e) Wie zijn de kandidaten
In principe geldt dat de jaarwinnaar van een regionale slam naar het NK gaat. Bij verhindering of weigering van deelname door de jaarwinnaar, of indien de jaarwinnaar reeds uitkomt voor een andere regionale slam, kan de organisator besluiten tot afvaardiging van een andere deelnemer. In dat geval wordt aanbevolen de nummer twee te selecteren. De uiteindelijke keuze voor de kandidaten ligt echter altijd bij de betreffende organisatie. Te allen tijde verloopt de aanmelding van deelnemers aan het NK Poetry Slam via de organisatoren van de betreffende regionale slams.

f) Aanbevelingen aan regionale slams:
De organisatie van het NK Poetry Slam stelt – afgezien van de definitie van poetry slam (zie boven bij punt 3a) – vooralsnog geen eisen aan regionale slams, maar doet wel de volgende aanbevelingen:
* Het publiek hoort invloed te hebben op de voortgang van de avond en de uiteindelijk gekozen winnaar. Poetry slam is ontstaan in de VS vanuit het idee dat het publiek recht op een stem heeft en invloed op het verloop van de avond. Dit is een kritische succesfactor.
* Vanuit dezelfde democratiseringsgedachte hoort een poetry slam een open inschrijving te hebben in de voorrondes.
* Een battlefinale vergroot de aantrekkelijkheid voor het publiek. Bovendien kunnen kandidaten zich hiermee beter voorbereiden voor het NK, waar de finale ook een battle is.
* De voordrachtstijd per ronde moet circa 2 tot 3 minuten bedragen; daarmee sluit je aan op de finale van het NK en op het WK. Wees streng op tijd: geef niet meer dan 30 seconden uitloop.

Naar boven

3. OZK opzet & jurering

a) Definitie poetry slam
Een poetry slam is een openbare presentatie van voorgedragen eigen teksten waarbij sprake is van competitie tussen de deelnemers. Zowel voordracht als tekstuele inhoud worden beoordeeld. De wedstrijd heeft een deels of geheel open inschrijving waarbij kandidaten hun eigen teksten in een kort tijdsbestek (typisch enkele minuten) voordragen en waarbij het publiek en/of een jury een winnaar kiest. Alle soorten teksten kunnen in aanmerking komen voor poetry slam. Publiek en jury bepalen uiteindelijk wat slam poetry is.

b) Het idee van de wedstrijd
Een poetry slam heeft de vorm van een wedstrijd om de poëzie zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor publiek, en om te kunnen selecteren. Er bestaat geen perfecte vorm van jurering. De organisatie streeft naar maximale objectiviteit en aantrekkelijkheid voor het publiek. Uiteindelijk gaat het om de poëzie en om een leuke avond, niet om de competitie.

c) Jurering

Zowel bij de eerste en tweede ronde als de finale wordt er gestemd door zowel een vakjury als het publiek. De vakjury bestaat bij elke slam uit minimaal drie personen. Deze personen gelden als autoriteit op het gebied van de letteren dan wel de voordrachtskunst in de meest brede zin van het woord. Er wordt geprobeerd om geen juryleden tegenover kandidaten te zetten waarmee het betreffende jurylid een intense vriendschappelijke, zakelijke of vijandige relatie heeft. Omdat we niet op de hoogte zijn van alle onderlinge verhoudingen, kunnen we dit ongemak niet 100% voorkomen.

d) Volgorde
Voorafgaand aan elke slam wordt de volgorde van de kandidaten, in bijzijn van de kandidaten, bepaald door het trekken van kaarten. In de battle wordt een muntje opgegooid om te bepalen wie er begint.

d) Wedstrijdopbouw eerste en tweede ronde
In deze twee rondes krijgen de kandidaten 3 minuten spreektijd. Na deze 3 minuten wordt de muziek op volle kracht ingedraaid of het geluid uitgedraaid. Na alle kandidaten geven de juryleden hun score en mag het publiek stemmen. De drie kandidaten met de beste beoordeling van de jury en de drie kandidaten met de meeste stemmen van het publiek uit ronde 1 gaan door naar ronde twee. Wanneer er geen zes verschillende deelnemers zich via deze wijze plaatsen voor ronde twee, wordt het aantal ontbrekende deelnemers voor ronde twee aangevuld met de niet-geplaatste deelnemers met de meeste stemmen van het publiek.

De scores van de zes overgebleven kandidaten staan na ronde 1 weer op 0.

De kandidaat met de beste beoordeling van de jury en de kandidaat met de meeste stemmen van het publiek uit ronde 2 gaan door naar de finale. Wanneer dit dezelfde deelnemer is, wordt de finale aangevuld met de niet-geplaatste deelnemer met de meeste stemmen van het publiek.

e) Wedstrijdopbouw finale
De finale kent een battle ronde, waarin de twee finalisten samen 7 minuten hebben. Ze spreken om en om. Na 7 minuten gaat de rode lamp branden. Als de ene dichter is begonnen, mag de andere dichter eindigen. De dichters krijgen zo de kans om een gelijk aantal gedichten voor te dragen.

f) Jurering ronde één en twee
Na alle slammers geeft de jury hun scores. Het publiek geeft ondertussen hun stem voor hun favoriete kandidaat.

De drie kandidaten met de beste beoordeling van de jury en de drie kandidaten met de meeste stemmen van het publiek uit ronde 1 gaan door naar ronde twee. Wanneer er geen zes verschillende deelnemers zich via deze wijze plaatsen voor ronde twee, wordt het aantal ontbrekende deelnemers voor ronde twee aangevuld met de niet-geplaatste deelnemers met de meeste stemmen van het publiek.

De scores van de zes overgebleven kandidaten staan na ronde 1 weer op 0.

De kandidaat met de beste beoordeling van de jury en de kandidaat met de meeste stemmen van het publiek uit ronde 2 gaan door naar de finale. Wanneer dit dezelfde deelnemer is, wordt de finale aangevuld met de niet-geplaatste deelnemer met de meeste stemmen van het publiek.

g) Jurering finale 
1e ronde: 12 kandidaten, 6 gaan door. 
De drie kandidaten met de beste beoordeling van de jury en de drie kandidaten met de meeste stemmen van het publiek uit ronde 1 gaan door naar ronde twee. Wanneer er geen zes verschillende deelnemers zich via deze wijze plaatsen voor ronde twee, wordt het aantal ontbrekende deelnemers voor ronde twee aangevuld met de niet-geplaatste deelnemers met de meeste stemmen van het publiek.

Als de 3e en 4e plaats van de jury score gelijk eindigen, geeft het aantal publieksstemmen  de doorslag. Als het  aantal publieksstemmen ook precies hetzelfde zijn, moet de jury stemmen en gaat de deelnemer die 2 van de 3 jurystemmen krijgt door.

Als de 3de en 4de plaats van het aantal publieksstemmen gelijk is, geeft de jury score de doorslag.

2e ronde: 6 kandidaten, 2 gaan door. 
De kandidaat met de beste beoordeling van de jury en de kandidaat met de meeste stemmen van het publiek uit ronde 2 gaan door naar de finale. Wanneer dit dezelfde deelnemer is, wordt de finale aangevuld met de niet-geplaatste deelnemer met de meeste stemmen van het publiek.

Als de 1ste en 2de plaats van de jury exact gelijk eindigen, geeft opnieuw in eerste instantie het aantal publieksstemmen de doorslag. Als het aantal publiekstemmen precies hetzelfde zijn, moet de jury stemmen en gaat de deelnemer die 2 van de 3 jurystemmen krijgt door.

Als de 1ste en 2de plaats van het aantal publieksstemmen gelijk is, geeft de jury score de doorslag.

3e ronde (battle): 2 kandidaten, 1 wint.
Na de battle geeft de jury alleen stemadvies. Het publiek bepaalt wie wint. De kandidaat met de meeste stemmen gaat naar huis met de titel Zeeuws Slampion 2022.

Juryleden stemmen individueel en geven cijfers tussen 1 en 10. De drie jurycijfers worden gemiddeld tot één jurycijfer per kandidaat. Het publiek geeft een stem voor hun favoriete kandidaat..  In de laatste ronde bepaalt het publiek de winnaar.

h) Scheidsrechter
Er is een scheidsrechter/rekenmeester die toezicht houdt op het verloop van de wedstrijd, de correcte werking van de apparatuur en de toegewezen spreektijd. De deelnemers stemmen bij deelname in met het oordeel van deze scheidsrechter.

i) Verboden/geboden

Elke tekst die de kandidaat tijdens het OZK Poetry Slam voordraagt moet eigen werk en hoofdzakelijk Nederlandstalig zijn – voor klankgedichten geldt dit uiteraard niet. Bij het OZK Poetry Slam is het gebruik van elektronische hulpmiddelen en muziekinstrumenten, uitgezonderd de microfoon, niet toegestaan. In kledingkeuze en niet-gemechaniseerde accessoires is de deelnemer vrij.

Naar boven

4. Diskwalificatie & overige voorwaarden

Het OZK Poetry Slam behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren, indien hun gedrag of het gedrag van de betrokken organisator de integriteit van de uitslagen of de veiligheid van derden in gevaar brengt. Laster aan het adres van de organisatie wordt niet getolereerd en kan bestraft worden met diskwalificatie. De organisatie bepaalt wat zij als laster ervaart.

De organisatoren van het OZK Poetry Slam zijn niet verantwoordelijk voor het oordeel van vakjury en het publiek.

Deelnemende organisatoren en kandidaten verklaren zich bereid op de hoogte te zijn van het reglement behorende bij de wedstrijd en hiermee akkoord te gaan.

De OZK Poetry Slam organisatie behoudt zich het recht voor om dit reglement op elk moment te wijzigen of aan te vullen, indien zij dit noodzakelijk acht. Elke wijziging aan het reglement is pas van kracht wanneer zij op internet is gepubliceerd.

Naar boven

5. Disclaimer

Lions Goes en De Koperen Tuin sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deelname aan het OZK Poetry Slam, of het gebruik van de op deze webpagina’s geboden informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Naar boven